การประชุมกลุ่มพี่เลี้ยงแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลวังม่วงตามแนวทางแก้จนครัวเรือนยากจนที่ตำบลวังม่วง วันที่ 11 พ.ค 2565 ณ ศาลาวัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น

|