การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1 , 2  ประจำปี  พ.ศ.  2565 ระหว่างวันที่    8 – 15  สิงหาคม  2565

|