การประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|