งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทำการดับไฟที่บ่อขยะ บ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|