งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ นายวิชิต เตชะแก้ว บ้านเลขที่37 หมู่ 3 บ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขแนแก่น

|