งานพัฒนาชุมชนลงสำรวจผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสที่มีสภาวะยากจน บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|