จัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดศูนย์พักคอย ณ วัดป่าบ้านโนนสว่าง

|