ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะครูและเด็ก ที่ศพด.บ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|