นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง

|