นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ มอบวัสดุกีฬาหมู่บ้าน / ชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้มีวัสดุกีฬาฝึกซ้อมและออกกำลังกาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|