บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

|