บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

|