บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

|