ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่วัดอัมพวัน ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

|