ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|