ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|