ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565