รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม พ.ศ 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

|