วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย (พายุโนรู)

|