วันที่ 30 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต.กำนัน สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.วังม่วง เป็นประธาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|