วันที่ 7-9 กันยายน 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.วังม่วง ศึกษาดูงานที่ จังหวัด ระยอง ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษาและเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่และสร้างความสามัคคีให้แก่ชาวอบต.ว้งม่วงทุกๆคน

|