วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุม เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ ประชาชนตำบลวังม่วง

|