สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการต่อการดำเนินงานตามโครงการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต

|