หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ ชาวบ้านในบ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง

|