องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายภัทรชัย จ้อยสอดดง ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าที่ ออกพื้นที่ ควบคุมงาน และตรวจถนน คสล. ในตำบลวังม่วง

|