เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ของผู้บริหาร ปี พ.ศ.2565

|

กิจกรรม ต่อต้าน คอร์รัปชั่น รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงผลของการคอร์รัปชั่น ในระบบของหน่วยงานราชการที่เกิดขึ้นจากอดีตและปัจจุบัน กลุ่มที่เข้าร่วมคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและคณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทั้งหมด