โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการกำจัดวัชพืชผักตบชวา นำโดย นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานอบต. สมาชิก อบต.หมู่ 1,2 ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ณลำห้วยวังม่วงตอนบน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่4

|