โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|