งานเลือกตั้ง

รับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม พ.ศ 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านเพิ่มเติม »

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »