วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้าง โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังม่วง หมู่ ๑ สายทางนางวงเดือน เลิงฮัง -นายภิญญู ศรีจินดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง