โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

  มอบอุปกรณ์การกีฬา ให้กับ สมาชิกอบต.วังม่วง ทั้ง 8 หมู่บ้าน

  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยแรกครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567