องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นางเกศรินยา ศรีบรรยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร.081-964-2353

นายสุชาติ ไชยบัง ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร.081-058-2324
โทร.082-148-8594

นางสาวปาณิสรา  ตรีสูน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร.082-492-6028

คณะผู้บริหารฝ่ายราชการ


นายคณิศร แอแปปัญญะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร.080-487-8822
นางสาวอุมาวดี คุณล้าน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร095-321-9234
นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ นายภัทรชัย จ้อยสอดดง นางสาวอุมาวดี คุณล้าน
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง รองปลัด อบต
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร.089-576-3287
โทร. 089-576-3287 โทร.085-638-5754
โทร. 095-321-9234