องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 4 [ 11 มี.ค. 2567 ]3
2 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 3 [ 6 ก.พ. 2567 ]2
3 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 30 ม.ค. 2567 ]3
4 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ครั้งที่ 2 [ 26 ม.ค. 2567 ]1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]1
6 การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]10
7 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ย. 2566 ]2
8 แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง [ 26 ต.ค. 2566 ]17
9 E-service เสียภาษีสิ่งปลูกสร้าง และ การเสียภาษีป้าย [ 7 เม.ย. 2566 ]22
10 โครงการ อบต.สัญจร จัดเวที ประชาคมหมู่บ้านตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]14
11 สรุปรายงานการจัดทำโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]15
12 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]15
13 การแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]10
14 คู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 16 ธ.ค. 2565 ]12
15 ห้องเรียนปุ๋ยหมัก แบบไม่พลิกกอง [ 15 ธ.ค. 2565 ]12
16 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 15 พ.ย. 2565 ]8
17 ประกาศแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 [ 21 ก.ย. 2565 ]12
18 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 15 ก.ย. 2565 ]13
19 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง [ 15 ก.ย. 2565 ]12
20 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]11
21 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1)18012565 [ 18 ม.ค. 2565 ]12
22 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ( ภ.ด.ส.1) [ 18 ม.ค. 2565 ]11
23 อัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2565 [ 15 ธ.ค. 2564 ]11
24 โครงการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]11
25 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 23 ก.ย. 2564 ]9
26 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]12
27 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 ก.ค. 2564 ]9
28 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2564 ]10
29 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2564 ]11
30 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 ม.ค. 2564 ]9
31 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 27 ม.ค. 2564 ]10
32 มาตรการความโปร่งใส่การจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ม.ค. 2564 ]11
33 มาตรการสร้างจิตรสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส.2564 [ 11 ต.ค. 2563 ]12