องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
สภาอบต.

นายนิรันดร  วังนาดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง


นายคำมี  วงษ์อินทร์จันทร์
นายคณิศร แอแปปัญญะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

นายนราศักดิ์  ตรีสูน
นายสามารถ  หนวดตีบ นายจำลอง ชัยภูมูล
สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 3

นางดารา สาสิทธิ์
นายจันดี  แปลงไทยสง นายสุพิศ อินทร์นอก
สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 4 สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 5 สมาชิกสภา อบต.วังม่วง หมู่ 7