องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-576-3287

งานบริหารงานทั่วไป

นางเบญจมาศ สนิทลุน
นายพิเชฐ เหล่าจูม
นางสาวนพวรรณ จันประทักษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชลธิชา อันชื่น
นางสาวเยาวลักษณ์ ดีแป้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานพนักงานจ้างภารกิจ
นางสาววราภรณ์ ชัยสิทธิ์ นายวณิชย์ ภูมิกอง นางสาวจิตรานุช ลมมนตรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการพนักงานจ้างทั่วไป


นายทองใส แพไธสง นายสนั่น ขันแก้ว นายเวหา ไชยบัง>
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถเก็บขยะ

นายกายสิทธิ์ ลมมูลตรี นายกิตติพงษ์ พุทธศาสตร์ นายสมพงษ์ สารนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ


นายนพดล มุกดา

นายสิทธิศักดิ์ ตรีนอก
พนักงานประจำรถขยะ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์งานนโยบายและแผน

นางสุมาลี เจริญสว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวสุพัตรา แก้วอาสา
นางสาวธันย์ชนก นาภู่
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกสุรเดช อันชื่น

จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอภิชาต จันจำปา
นางสาวณัฐปภัสร์ อันชื่น
 ผู้ช่วยจพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ธุรการงานป้องกันฯ


นายฉัตรชัย สาสิทธิ์
นายดาวรุ่ง แก่นพรม
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง นายสมพงษ์ ยะปะเตา

หัวหน้าพนักงานกู้ชีพ


นายสุข โนนตาเถร นายสุทัศน์ วณไพสณฑ์ นายสายันต์ โคตรตา
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ


นายศราวุธ แก้วสูงเนิน
นายจักริน อันชื่น
พนักงานกู้ชีพ
พนักงานกู้ชีพอาสาสมัครบริบาล
นางพรสวรรค์ มูลวงษ์
นางบัวบาน อยู่อ้น
เจ้าหน้าที่บริบาล
เจ้าหน้าที่บริบาล