องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงิน
นางพนิดาพร  พันธ์พิทักษ์
นางดุษดี  กองพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีงานทะเบียนและทรัพย์สินและพัสดุ
นางสาว สุภาวิดา พงษ์เจริญ

นางสาวนุชนารถ  สาสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นางสาวจิดาภา  เจริญสว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางกิ่งดาว แก่นพรม

นายวรายุธ พระมาลัย
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป