องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
กองช่าง


นายภัทรชัย จ้อยสอดดง
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้าง
นายจิระวัฒน์ ศรีนาง
นายสมเด็จ  หวานน้ำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธางานออกแบบและควบคุมอาคาร
นางสาวรัตนาภรณ์  โฮชิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการงานประสานสาธารณูปโภค

นายวัชรานนท์  วงษ์แวง นายสุพันธ์ มูลวงษ์ นายเริงชัย  ทาดา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการทั่วไป