องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม


นางสาวอุมาวดี คุณล้าน
รองปลัด อบต
รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธัญญา เตชะแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสุภาสินี  ศรีนาง
นางสาวนิรชา นามบุญลือ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างเหมาบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังม่วงวัดอัมพวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยแร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโสกนาค
นางหนูจัน ตะรีสูน
ว่าง นางอรัญญา ราชสีมา
ครู คศ.2

ครู คศ.2

นางมะณี ขุริรัง นางสาวกุริสรา บรรหาร นางสงบ นามไธสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวนภัสวรรณ อรัญกานนท์ นางสาวศรีพรจิตร ลุยมนตรี นางสาวบุษบา เหล่าคำ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)นางณัฐณิชา บุญทองโท

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)