องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายคณิศร แอแปปัญญะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร.080-487-8822

นางสาวอุมาวดี คุณล้าน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร. 095-321-9234
นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ นายภัทรชัย จ้อยสอดดง นางสาวอุมาวดี คุณล้าน
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง รองปลัด อบต
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทร.089-576-3287
โทร. 089-576-3287 โทร.085-638-5754
โทร. 095-321-9234