องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นายคณิศร แอแปปัญญะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร.080-487-8822

นางสาวอุมาวดี คุณล้าน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
โทร095-321-9234
นางรัชนี สีหา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ